صامت و مصوت

تفاوت صامت و مصوت در زبان انگلیسی به چه صورت است؟. مصوت در فارسی شش نوع است : سه مصوت بلند (حرف مدّ)و سه مصوت کوتاه (حرکت )

2022-12-01
    صفة بالانجليزي
  1. مصوت و صامت
  2. pdf
  3. واج بر دو نوع است:1)صامت 2)مصوّت
  4. صامت و مصوت انگلیسی
  5. فارسی اول، ترکیب صامت و مصوت پ
  6. _صامت ها و مصوت ها و تعداد آن ها